Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Miłość? Ta od trzymania się za ręce?
— Janusz L. Wiśniewski, Łóżko
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
6699 82dd 390
Reposted fromSilentPit SilentPit
contentable
Dochodzę do wniosku, że najlepsze lata spędzamy na rozpaczaniu i przejmowaniu się ludźmi, którzy po latach będą tylko wspomnieniem. I dla których my również będziemy tylko tym.


Stwierdziłam też, że po młodych szalonych latach powinnam wyjść za najlepszego przyjaciela.
Reposted frommiedzy-nami miedzy-nami
contentable
6709 a21e 390
Reposted fromsoupreme soupreme
contentable
6714 4eea 390
Reposted fromjadex jadex
contentable
6734 9074 390
testing the old m42 tele lens found on the antique market in city centre with my nikon :)
Reposted fromdzony dzony
contentable
6754 6b63 390
Reposted frommemory-lane memory-lane
contentable
6771 2141 390
Reposted fromduha duha
contentable
Reposted fromlady-blues lady-blues
contentable
6790 e01a 390
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
contentable
6798 8ec2 390
contentable
6878 3b02 390
Reposted fromAngiie Angiie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl